Doručovací adresa:
V případě, že dodací adresa je odlišná od fakturační,
klikněte na »Přidat / Upravit adresu« tlačítko níže
Přidat / Upravit adresu
Jméno Kód zboží Cena: Množství / Upravit Sleva Celkem
 
Zboží celkem:
Zvolte si způsob dopravy
Upravit způsob dopravy
 
Celkem:
0,00 Kč
Poznámky a zvláštní požadavky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Iva Kulatá – Softwarová škola, IČ:49219073, se sídlem Rokycanova 3, 360 17 Karlovy Vary


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě Softwarové školy na adrese http://softwarovaskola.cz/index.php/eshop-manufacturer-default-layout, který  je provozován majitelkou firmy, kterou je:  Iva Kulatá - Softwarová škola, IČ:49219073, se sídlem Rokycanova 3, 360 17 Karlovy Vary.

 Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje počítačových kurzů mezi

 Ivou Kulatou - Softwarová škola, IČ:49219073, 

se sídlem Rokycanova3, 360 17 Karlovy Vary

 (dále jen „Prodávající")

 a jejími obchodními partnery

 (dále jen „Kupující") 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněna má možnost se s nimi seznámit.

 Kupující při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

 Objednávka a uzavření Smlouvy

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 Cena a platba

Nabízené ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.

 Možné jsou tyto způsoby platby: 

  • převodem na účet
  • platba v hotovosti při převzetí

Dodací lhůta a podmínky dodání 

Prodávající splní dodávku zboží (poukázky na školení) předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním dopisu s poukázkou na školení České poště, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na platebních podmínkách kupujícího a činí maximálně 5 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 2 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny.  Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky: 

  • osobní převzetí
  • přílohou emailu kupujícímu ve formátu PDF
  • Česká pošta 

V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 5-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující. 

Zánik smlouvy 

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 5-ti dnů od převzetí zboží. 

Smlouva dále pozbývá platnosti, nekontaktuje-li kupující prodávajícímu do 3 měsíců od převzetí poukázky na školení ohledně rezervace termínu školení. V tomto případě cena kurzu propadá ve prospěch prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

  1. Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s touto Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.
  2. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
  3. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí k domluvení termínu školení a následným dodržováním rezervovaných termínu pro školení kupujícího.
  4. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2013 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Koupit teď